Верхньосироватська громада

Сумська область, Сумський район

​​​​​​​До відома усіх зацікавлених суб’єктів господарювання щодо фінансової підтримки бізнесу, нерухоме майно якого було знищено або пошкоджено внаслідок ведення військових дій

Дата: 12.06.2023 16:01
Кількість переглядів: 150

ПРАВИЛА

надання допомоги суб’єктам малого підприємництва, що постраждали
внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру

 1. Ці правила визначають процедуру надання допомоги суб'єктам малого підприємництва, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, за рахунок коштів обласного бюджету.
 2. Терміни, що вживаються у цих правилах, мають таке значення.

Допомога - надання на безповоротній основі коштів з обласного бюджету

суб'єктам підприємництва з метою часткового відшкодування збитків, завданих нерухомому майну цих суб’єктів підприємництва внаслідок ведення бойових дій, у результаті яких таке нерухоме майно було знищене або пошкоджене.

Суб’єкт підприємництва - суб’єкт малого підприємництва, якій відповідає критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу.

Фонд - комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради.

Нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, та їх складові частини, несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будівлі, механічне, електричне, сантехнічне та інше інженерне обладнання всередині будівлі, яке призначене для її обслуговування і функціонування.

Знищене нерухоме майно - об’єкти нерухомого майна, які стали непридатними для використання за цільовим призначенням внаслідок бойових дій та відновлення яких шляхом ремонту чи реконструкції не є можливим або є економічно недоцільним.

Пошкоджене нерухоме майно - об’єкти нерухомого майна, які пошкоджені внаслідок бойових дій та можуть бути відновлені шляхом ремонту чи реконструкції.

Збитки - матеріальні втрати суб’єкта підприємництва у вигляді знищення або пошкодження нерухомого майна внаслідок ведення бойових дій.

Нерозподілений залишок допомоги - частина обсягу коштів обласного бюджету на надання у поточному бюджетному році допомоги, що розраховується на визначену дату як різниця між загальною сумою коштів та сумою допомоги всім суб’єктам підприємництва, які на вказану дату отримали

 

 

висновок Фонду про можливість одержання такої допомоги.

 1. Дія цих правил поширюється на суб’єктів господарювання (фізичних осіб, зареєстрованих в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, або юридичних осіб - суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, крім державної і комунальної та громадських організацій), які:

є суб’єктами мікропідприємництва чи малого підприємництва у значенні, наведеному в Господарському кодексі України;

зареєстровані в установленому законом порядку не пізніше 24 лютого 2022 року на території Сумської області;

зазнали збитків, завданих нерухомому майну цих суб’єктів господарювання внаслідок ведення бойових дій, і мають можливість підтвердити такі збитки;

є власниками відповідного знищеного та/або пошкодженого нерухомого майна.

 1. Допомога не надається суб’єктам підприємництва, які:

мають серед кінцевих бенефіціарних власників громадян інших держав (для юридичних осіб);

розміщені та провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України станом на момент подання заяви;

провадять господарську діяльність на території російської федерації; віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;

щодо яких порушено справи про банкрутство та/або яких визнано банкрутами, та/або які перебувають на стадії ліквідації;

щодо яких є рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення;

мають прострочену заборгованість перед державним і місцевим бюджетами, Пенсійним фондом України станом на 01.01.2023;

мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати перед найманими працівниками станом на 01.01.2023;

отримували будь-яку іншу державну допомогу або гранти у рамках проєктів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану з метою відшкодування збитків, завданих нерухомому майну внаслідок його знищення або пошкодження в результаті ведення бойових дій;

не відповідають вимогам, викладеним у пункті 3 цих правил.

 1. Допомога надається суб’єктам підприємництва для відновлення господарської діяльності.
 2. Розмір допомоги суб’єктам підприємництва становить не більше 50% розміру завданих збитків, але у будь-якому випадку не більше 100 тисяч гривень на один об’єкт нерухомого майна та його складові частини.

Якщо об’єкт нерухомості перебуває у спільній частковій власності, допомога виплачується суб’єкту підприємництва, який за нею звернувся, у сумі пропорційній його частки у праві спільної часткової власності та у межах суми граничного відшкодування.

 1. Для отримання допомоги суб’єкт підприємництва подає до Фонду заяву (далі - заява) та необхідні підтверджуючі документи до неї згідно з вимогами пункту 8 цих правил в електронній формі (у сканованому вигляді) на поштову скриньку fondsumy-sor@ukr.net або czofond@gmail.com. Заява формується у паперовій друкованій формі, придатній для сприйняття її змісту, підписується власноруч керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою та скріплюється печаткою (за наявності). Суб’єкти підприємництва (фізичні особи - підприємці) подають заяву за формою згідно з додатком 1 до цих правил, суб’єкти підприємництва - юридичні особи подають заяву за формою згідно з додатком 2 до цих правил.
 2. До заяви фізичних осіб - підприємців та суб’єктів підприємництва - юридичних осіб додаються документи:

що підтверджують факт і суму завданих збитків внаслідок знищення або пошкодження нерухомого майна (завірені суб’єктом підприємництва копії актів, звітів, висновків, рішень, довідок, інших письмових офіційних документів про обстеження знищеного або пошкодженого нерухомого майна, складені органами Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, іншими уповноваженими органами влади та органами місцевого самоврядування, Сумською торгово-промисловою палатою, суб’єктами оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», кваліфікованими сертифікованими спеціалістами (експертами) із складання проєктно-кошторисної документації про вартість відновлювальних ремонтно - будівельних робіт відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» і «Про архітектурну діяльність», суб’єктами судово - експертної діяльності відповідно до Закону України «Про судову експертизу», інформацію з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації);

що підтверджують право власності на знищене або пошкоджене нерухоме майно (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, завірені суб’єктом підприємництва);

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, завірений суб’єктом підприємництва;

інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яку можна отримати на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) https://corruptinfo.nazk.gov.ua/. Подається за умови роботи зазначеного реєстру.

 1. Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, що містяться в заяві і документах до неї, несе заявник - суб’єкт підприємництва.
 2. Останнім днем подання оригіналів заяв і документів до них Фонду є 30 листопада 2023 року.
 3. Заява розглядається Фондом протягом п’яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.
 4. Протягом строку розгляду заяви Фонд проводить перевірку наведених у заяві відомостей і документів до неї на предмет повноти наданої інформації, правильності їх оформлення згідно з вимогами пунктів 3 - 8 цих правил та відповідності суб’єкта господарювання умовам цих правил.
 5. У разі, коли за результатами перевірки встановлено факт надання у заяві і документах до неї завідомо недостовірної інформації, невідповідності суб’єкта підприємництва умовам цих правил, надання неповних даних, Фонд приймає рішення про відмову у розгляді заяви і інформує про це суб’єкта підприємництва з письмовим обґрунтуванням такої відмови шляхом направлення відповідного листа на адресу електронної пошти, вказаної у заяві.
 6. У разі, коли за результатами перевірки встановлено факт надання повних даних та відповідності суб’єкта підприємництва умовам цих правил, Фонд інформує суб’єкта підприємництва про можливість надання йому допомоги шляхом направлення відповідного листа на адресу електронної пошти, вказаної у заяві. Після одержання такого листа керівник суб’єкта підприємництва або уповноважена ним особа подають оригінали заяви та документів до Фонду за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, 3.
 7. Можливість надання допомоги визначається з урахуванням фінансової спроможності обласного бюджету та суми коштів, виділених на зазначені цілі. З цією метою Фонд під час прийняття заяв від суб’єктів підприємництва постійно веде обрахунок розміру нерозподіленого залишку допомоги. Якщо нерозподілений залишок допомоги є недостатнім для надання такої допомоги черговому суб’єкту підприємництва, Фонд припиняє прийом заяв.
 8. Рішення про надання допомоги суб’єктові підприємництва приймає комісія (далі - комісія), яка утворюється Фондом у кількості не менше 5 осіб. До складу комісії включаються працівники Фонду та по одному представнику Департаменту фінансів, Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації та депутатського корпусу Сумської обласної ради. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів шляхом голосування. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється Фондом.

Рішення комісії оформлюються паперовим протоколом її засідання, який підписується членами комісії і скріплюється печаткою Фонду. У протоколі, зокрема, зазначається інформація про перелік суб’єктів підприємництва щодо яких комісією прийнято рішення про надання допомоги (у черговості надходження оригіналів заяв) та суму допомоги кожному суб’єкту господарювання. Протокол складається у двох примірниках, один з яких зберігається в Фонді, а другий надсилається Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття рішення комісії.

Засідання комісії проводяться за необхідності (у разі надходження оригіналів заяв суб’єктів підприємництва).

 1. Після одержання протоколу засідання комісії Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації здійснюється перерахування Фонду коштів для суб’єктів підприємництва, щодо яких комісією було прийняте рішення про надання допомоги.
 2. Фонд після отримання коштів від Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації перераховує їх суб’єктам підприємництва у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами. Перерахування коштів здійснюється у черговості надходження оригіналів заяв суб’єктів підприємництва до Фонду.
 3. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, спрямованих на допомогу, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 4. Питання, що неврегульовані цими правилами, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства                                                                                                                                                           Форми заяв (у форматі WORD)

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь